Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp triển khai tiến độ các công trình xây dựng

Ngày đăng: 27/09/2022, 16:02

        Sáng ngày 23/9/2022, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức họp chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc ban triển khai tiến độ xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Sau khi nghe báo cáo của Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế kết luận một số nội dung sau:
 
Đến thời điểm hiện tại các công trình, dự án đầu tư xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện trong năm 2022 đều chậm tiến độ một số hạn mục so với quy định. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch trong năm 2022, yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế, Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương lập kế hoạch triển thi công đảm bảo cam kết hoàn thành công trình chậm nhất đến 28 tháng 12 năm 2022, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
1. Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế Định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ thi công chi tiết theo từng hạn mục công trình, nêu rõ tiến độ đến thời điểm báo cáo so với tiến độ đăng ký nếu chưa đạt phải đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
- Đối với công trình Duy tu Quốc môn: Chuẩn bị nội dung, phương án đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thi công để làm việc với các lực lượng chức năng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh;
- Đối với công trình Chăm sóc cây xanh: Triển khai thi công đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật; xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên cho năm 2023 và các năm tiếp theo;
- Đối với công trình Cải tạo, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt: Làm việc với đơn vị thi công khẩn trương triển khai các hạng mục theo kế hoạch
- Đối với dự án Quy hoạch chung: Đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
 
2. Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và môi trường phối hợp với Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chung KKTCK tích hợp vào quy hoạch của tỉnh Gia Lai. Tham mưu các biện pháp, chế tài đối với các đơn vị chậm tiến độ, không triển khai theo yêu cầu của chủ đâu tư.
 
3. Giao đồng chí Thưởng - Phó Trưởng ban chủ trì, Văn phòng ban Quản lý tham mưu giấy mời các lực lượng chức năng thống nhât phân luồng giao thông đảm bảo đơn vị thi công triển khai bảo dưỡng, duy tu Quốc môn đúng kế hoạch; thường xuyên theo dõi báo cáo Lãnh đạo ban tiến độ các nhiệm vụ đã giao.
 
       Trên đây là Kết luận của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp triển khaitiến độ xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.
 
File đính kèm:

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công