Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2023

Ngày đăng: 03/03/2023, 21:13

        Sáng ngày 02/3/2023, đồng chí Nguyễn Như Trình, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì họp giao tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2023. Sau khi nghe các phòng, đơn vị trực thuôck báo cáo, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo ban, đồng chí Trưởng ban yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung thực hiện một số nội dung trong tháng 03 như sau:
 
1. Phòng Quản lý Đầu tư
 
- Phối hợp chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin đăng ký đăng tải thông tin các dự án kêu gọi đầu tư lên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.
 
- Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị hoàn thiện báo cáo giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế giai đoạn 2018-2022. Thời gian hoàn thành trước ngày 06/03/2023.
 
- Thống nhất phân công  ông Nguyễn Xuân Thưởng - Phó Trưởng ban và ông Trần Quang Thái - Phó Trưởng ban tham gia các đoàn giám sát của HĐND tỉnh ; đồng thời cử 02 chuyên viên cùng tham gia chuẩn bị báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến các dự án thuộc phạm vi của Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý trên địa bàn 02 địa phương: Thành phố Pleiku và huyện Đức cơ.
 
- Cùng phòng QHHTTNMT chuẩn bị nội dung và tham dự buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh tại Công ty TNHH MTV Công ty cao su Chư Sê liên quan đến  dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku vào buổi sáng ngày 04/3/2023.
 
2. Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
 
- Khảo sát và đề xuất bằng văn bản vị trí giao đất xác định trụ sở làm việc của Công an tỉnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (kiểm tra trước đây cụ thể đã giao bao nhiêu lô và sử dụng như thế nào và vị trí mới cấp bao nhiêu).
 
- Bám sát UBND huyện Đức Cơ về việc bổ sung quỹ đất dự phòng trong kế hoạch phát triển nhà ở của UBND huyện năm 2023 để có cở sở triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư, khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế lệ Thanh.
 
- Phối hợp cùng Công ty PTHTKKT hoàn thiện các nội dung của các sở ngành đã tham gia về quy hoạch chung.

3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp
 
- Phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị kêu gọi các Doanh nghiệp tham gia chuỗi hội chợ kết nối cung cầu tại Quảng Ngãi dự kiến tổ chức vào tháng 6/2023 (vận động 6-7 doanh nghiệp tham gia).
 
- Thực hiện hướng dẫn công chức mới tiếp nhận về phòng công tác trong thời gian tập sự theo quyết định phân công.
 
4. Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
 
- Hoàn thành thủ tục các hạng mục đầu tư năm 2022; đồng thời, chuẩn bị hồ sơ   phục vụ đoàn giám sát kiểm tra khi có yêu cầu.
 
- Chủ trì cùng với phòng QHHTTNMT bổ sung hoàn thiện các nội dung sở ngành tham gia về Quy hoạch chung và gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh trước ngày 08/3/2023.
 
- Tăng cường chăm sóc cây xanh và dọn dẹp vệ sinh tại cửa khẩu; xây dựng kế hoạch và đề xuất hệ thống tưới nước tự động trình lãnh đạo Ban xem xét.
 
- Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp; đồng thời nhắc nhở các doanh nghiệp kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và dọn dẹp, trồng cây tạo cảnh quang môi trường xung quanh xanh, sạch đẹp.
 
- Rà soát các doanh nghiệp còn nợ dây dưa kéo dài tiền thuê kết cấu hạ tầng và đề xuất phương án xử lý báo cáo lãnh đạo Ban.
 
- Khẩn trương đề xuất nhân sự bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đảm bảo đúng theo quy định.
 
5. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
 
- Tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát tại Cửa khẩu. Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban quý tại Cửa khẩu.
 
- Đề xuất cụ thể hướng xử lý đối với việc cho thuê, bố trí sử dụng các khu đất  Ban đang quản lý  tại cửa khẩu.
 
6. Văn phòng Ban Quản lý
 
- Bám sát tiến độ đối với việc ban hành Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; quy chế phối hợp các sở, ngành về quản lý nhà nước tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
 
- Kiểm tra, cung cấp đầy đủ các phương tiện làm việc cho các phòng và công chức mới tuyển dụng.
 
* Lưu ý:
 
+ Các phòng chuyên môn, đơn vị sau khi thực hiện xong việc rà soát các DN, DA tại khu CN, KKT cần phân loại theo nhóm các đề xuất xử lý trình lãnh đạo Ban xem xét.
 
+ Văn phòng bố trí lịch lãnh đạo Ban làm việc về nội dung rà soát các DA, DN và đề xuất của các phòng, đơn vị trực thuộc

Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết luận trên triển khai thực hiện./.
 
File đính kèm - Click để tải

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công