Sửa đổi, bổ sung đối tượng miễn giảm và mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Ngày đăng: 21/07/2022, 08:30

Thực hiện Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:
Đối tượng miễn nộp phí:
Bổ sung đối tượng miễm nộp phí:“xe không chở hàng hóa, xe không chở hành khách”.

Mức thu phí:

                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ/xe/lượt

TT

ĐỐI TƯỢNG THU

Mức thu1

Xe ô tô chở khách dưới 12 chỗ ngồi (nằm); xe tải và xe chuyên dùng thuộc loại vận tải hàng hóa có tải trọng (cho phép tham gia giao thông) dưới 02 tấn.

50.000


2

Xe ô tô chở khách từ 12 chỗ ngồi (nằm) đến 30 chỗ ngồi (nằm); xe tải và xe chuyên dùng thuộc loại vận tải hàng hóa có tải trọng (cho phép tham gia giao thông) từ 02 tấn đến dưới 04 tấn.

60.000


3

Xe ô tô chở khách từ 31 chỗ ngồi (nằm) trở lên; xe tải và xe chuyên dùng thuộc loại vận tải hàng hóa có tải trọng (cho phép tham gia giao thông) từ 04 tấn đến dưới 10 tấn.

120.000


4

Xe ô tô tải và xe chuyên dùng thuộc loại vận tải hàng hóa có tải trọng (cho phép tham gia giao thông) từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 fit.

180.000


5

Xe ô tô tải và xe chuyên dùng thuộc loại vận tải hàng hóa có tải trọng (cho phép tham gia giao thông) từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 fit.

230.000


  Thời gian áp dụng: Từ ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công