Gia Lai 3 huyện có mức độ dịch cấp 3; 5 xã, thị trấn cấp 4

Ngày đăng: 20/12/2021, 09:00

(GLO)- Ngày 19-12, UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 20/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh.
 
Theo đó, toàn tỉnh thuộc cấp độ 2.
 
Cấp huyện có 9/17 huyện, thị xã thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã An Khê, Ayun Pa và các huyện: Chư Prông, Ia Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đức Cơ, Kbang và Đak Đoa.
 
5 huyện thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình), gồm: TP. Pleiku và các huyện: Đak Pơ, Krông Pa, Ia Grai và Chư Păh.
 
3 huyện thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao), gồm các huyện: Phú Thiện, Chư Sê và Chư Pưh.
 
Có 177/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới).
 
30 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình), gồm: xã Tân An (huyện Đak Pơ); xã Ayun Hạ, Ia Piar (huyện Phú Thiện); xã Al Bă, Bờ Ngoong, Chư Pơng, Ia Glai, Ia Tiêm, Kông Htok (huyện Chư Sê); Ia Phang, Chư Don (huyện Chư Pưh); xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh); xã Ia Hrung, thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai); xã Chư Gu, Ia Mlah, Chư Drăng, Chư Rcăm, xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) và các phường Phù Đổng, Thắng Lợi, Tây Sơn, Diên Hồng, Hoa Lư, Hội Phú, Hội Thương, Thống Nhất, Ia Kring, Yên Đổ, xã Diên Phú (TP. Pleiku).
 
Kiểm tra thân nhiệt tất cả người ra vào khu vực Trung tâm thương mại TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Kiểm tra thân nhiệt tất cả người ra vào khu vực Trung tâm thương mại Pleiku. Ảnh: Bá Bính

 
8 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao) gồm: xã Ia Ake, thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện); xã Ia Rsai (huyện Krông Pa); thị trấn Chư Sê, xã Ia Ko (huyện Chư Sê); xã Ia Hrú, Ia Dreng, Ia Hla (huyện Chư Pưh).
 
5 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 4 (mức nguy cơ rất cao): xã Ia Sol (huyện Phú Thiện); xã Ia Rong, thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh); xã Hbông, Ia Hlốp (huyện Chư Sê).
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.
 
Lưu ý đối với các loại hình dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh như: bar, vũ trường, karaoke,...áp dụng theo mức độ dịch phạm vi cấp tỉnh, không áp dụng đối với mức độ dịch cấp xã. Đối với cấp huyện, nếu UBND huyện, thị xã, thành phố cho phép hoạt động phải chịu trách nhiệm kiểm tra khi đủ các điều kiện và cho phép hoạt động phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
 
 
https://www.baogialai.com.vn/

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công