V/v đẩy mạnh việc triển khai quét mã QR, cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Ngày đăng: 05/07/2021, 09:39

Thực hiện Công văn số 144/CV-BCĐ ngày 02/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 143/CV-BCĐ ngày 01/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai; Công văn số 1088/STTTTCNTT ngày 30/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các doanh nghiêp̣ thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Tiếp tục tổ chức triển khai việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để quản lý, kiểm soát thông tin người ra vào doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và theo Công văn số 525/BQLKKTQLDN ngày 30/6/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tăng cường khai báo y tế điện tử, quét mã QR và cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19; yêu cầu triệt để toàn thể công nhân, người lao động của doanh nghiệp tuân thủ thực hiện.
 
2. Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (Có danh sách kèm theo) tuyên truyền đến người lao động trong doanh nghiệp mình để biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định. Các nội dung hướng dẫn cách ly tiếp tục thực hiện theo Công văn số 76/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
3. Bộ Thông tin và Truyền thông đã lựa chọn, giới thiệu các nền tảng số xuất sắc, phù hợp với các doanh nghiệp SMEs, gồm các nền tảng sau: Lĩnh vực Quản trị và nghiệp vụ quản lý (Nhóm nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp, nhóm nền tảng dịch vụ kế toán tài chính, nhóm nền tảng thanh toán trực tuyến, nhóm nền tảng nhân sự, tổ chức); Lĩnh vực khách hàng và thị trường (Nhóm nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến; nhóm nền tảng chăm sóc khách hàng); Lĩnh vực hạ tầng công nghệ và an ninh mạng (Nhóm nền tảng an toàn, an ninh mạng; nhóm nền tảng hạn tầng công nghệ); Lĩnh vực nghiệp vụ chuyên ngành (Nhóm nền tảng nhà hàng cửa hàng, nhóm nền tảng khách sạn, điểm vui chơi)...
 
Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin để các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để thực hiện chuyển đổi số tại địa chỉ https://smedx.vn và https://smedx.mic.gov.vn. (Tại các địa chỉ này, có hướng dẫn sử dụng kèm theo). Đề nghị các doanh nghiệp tổng hợp các nhu cầu, đề xuất, kiến nghị liên quan về việc triển khai hỗ trợ chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp SMEs gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, phối hợp, tham mưu đề xuất việc triển khai và gửi Ban Quản lý Khu kinh tế để biết. (Các tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai quét mã QR để quản lý người ra vào tải về tại địa chỉ: https://bluezone.gov.vn/tai-lieu; https://tokhaiyte.vn).
Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. Clịck để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công