Tổng hợp tham gia ý kiến dự thảoNghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và Khu kinh tế

Ngày đăng: 24/06/2021, 14:56

               Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Công văn số 457/BQLKKT-VP ngày 14/6/2021 về việc tham gia ý kiến dự thảoNghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và Khu kinh tế. Qua đó, đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ góp ý Dự thảo và có văn bản gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 21/6/2021 để tổng hợp nội dung gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh.
                Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổng hợp các ý kiến tham gia của các sở, ngành gửi văn bản góp ý, cụ thể: Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công