Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

Ngày đăng: 02/02/2021, 15:53

Chi tiết tại file đính kèm

 

File đính kèm

    bqlkkt-gialai__QD cong khai du toan 2021_6018be79f33de.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công