Dự toán năm 2020

Ngày đăng: 10/03/2020, 15:53

Chi tiết tại file đính kèm

 

File đính kèm

    bqlkkt-gialai__Dự toán thu,chi ngân sách 2020_5f33a65df4076.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công