TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Ngày đăng: 29/11/2019, 03:11

Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2018, Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế.

Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2018, Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế.

 

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nghe đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Chi bộ phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 7 gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, cơ bản, lâu dài có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; do đó, các phòng ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp thu, nắm bắt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị và từng cá nhân. Sau Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động viết bài thu hoạch nộp cho các Tổ đảng và trưởng các bộ phận để nộp về Chi ủy xem xét.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công