Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII

Ngày đăng: 10/03/2019, 14:58

Chiều ngày 21/12/2018, Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Chiều ngày 21/12/2018, Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 
Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đã nghe đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Chi bộ phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 “ Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Những nội dung cơ bản của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII. Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Nội dung Hội nghị này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng; do đó, các phòng ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp thu, nắm bắt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị và từng cá nhân.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công