Công tác quản lý đất đai

Ngày đăng: 22/02/2021, 08:50

1.1. Khu công nghiệp Trà Đa: Được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án khả thi xây dựng cơ sở hạ tầng tại Quyết định số 1439/QĐ-CT ngày 25/12/2003; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 19/9/2011, Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 với tổng diện tích 210,17 ha (trong đó, đất cơ sở sản xuất là 152,12 ha; đất hạ tầng kỹ thuật: 58,05ha). Hiện nay, Khu công nghiệp Trà Đa đã được lấp đầy.
 
1.2. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Được thành lập theo Quyết định số 139/2001/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 21/9/2001 gồm các xã: Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom và thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ với diện tích 415,1385 km¬2. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045 tại Quyết định số 464/QĐ-TTg ngày 26/3/2021. Ban Quan lý Khu kinh tế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lập đồ án quy hoạch dự kiến trong năm 2022 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
    a. Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 17/7/2009, Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày  17/9/2012 và Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 với diện tích 155,12 ha. Trong đó: đất khu trạm kiểm soát liên hợp 2,53ha; đất cơ quan quản lý nhà nước, dự kiến 8,678ha; đất thương mại, dịch vụ 24,74ha; đất giao dục, văn hóa TDTT, Y tế 7,96ha; đất công viên cây xanh 11,27 ha; đất ở dân cư 110,14 ha; đất kho ngoại quan 4,18 ha; đất kho bảo thuế 4,4 ha; đất khu thương mại công nghiệp 1,46ha; đất khu kinh tế thương mại đặc biệt 2,425ha; đất khu bảo thuế 1,985ha; đất doanh nghiệp chế xuất 6,3ha; đất doanh nghiệp chế xuất 4,72ha; đất quốc phòng 13,29ha; đất dự phòng 7,42ha; đất giao thông 43,622ha.
 
Trong diện tích quy hoạch 155,12 ha. Trong đó: Diện tích đã chuyển đổi mục đích: 87,18 ha, chiếm 56,2% diện tích quy hoạch (Giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý 81,00 ha, giao cho Đồn Biên phòng 6,18 ha).
 
Diện tích đất quy hoạch để giao, cho thuê 45,24 ha (trong quỹ đất đã chuyển mục đích 81ha). Trong đó: diện tích đã giao cho thuê 38,04 ha; còn lại 7,2 ha chưa giao, cho thuê (Trong đó, đã giới thiệu để lập dự án đầu tư là 3,3 ha (chiếm 7% đất để giao,cho thuê), diện tích đất còn lại thu hút đầu tư là 3,9 ha (chiếm 9% đất để giao, cho thuê)).
Diện tích chưa chuyển đổi mục đích: 67,94 ha, chiếm 43,8% diện tích quy hoạch.
 
     b. Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 với diện tích là 210,1 ha. Trong đó đất sản xuất công nghiệp 133,17 ha, đất khu điều hành 1,47 ha, đất hạ tầng kỹ thuật 3,79 ha, đất giao thông 19,79 ha, đất cây xanh 21,07 ha còn lại 31,81 ha đất ngoài hàng rào Khu công nghiệp.
Trong diện tích quy hoạch là 210,1 ha. Diện tích đã chuyển đổi mục đích và giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế là 37,2 ha (chiếm 17,7% diện tích quy hoạch). Trong đó, đất quy hoạch nhà máy, xí nghiệp là 19,29 ha (chiếm 51,8% đất đã chuyển đổi), đất hạ tầng kỹ thuật là 17,91 ha (chiếm 48,2% đất đã chuyển đổi). Đất chưa chuyển đổi là 172,9 ha (chiếm 82,3% diện tích quy hoạch). Đến nay, đã cho thuê 8,22ha; đất chưa giao cho thuê là 11,07 ha.
 
1.3. Khu công nghiệp Nam Pleiku: Đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 03/9/2019 và  UBND tỉnh quyết định thành lập khu công nghiệp tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 với diện tích quy hoạch là 199,55ha. Trong đó, đất nhà máy, kho tàng 130,06ha; đất hành chính dịch vụ 8,47ha; đất cây xanh 29,78 ha; đất giao thông khu công nghiệp và bãi đậu xe; khu nhà ở công nhân 08ha.
 
Hiện nay, nhà đầu tư đang tiến hành đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 517,5 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm 2022 đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án với diện tích đầu tư kinh doanh hạ tầng khoảng 124ha.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công