Công tác quản lý đất đai

Ngày đăng: 22/02/2021, 08:50

- Khu công nghiệp Trà Đa:  Diện tích đất cơ sở sản xuất là 152,12ha. Trong đó: đã cho thuê 127,24 ha; đất giới thiệu để lập dự án đầu tư là 14,46 ha; diện tích đất còn lại thu hút đầu tư là 10,42 ha.

- Khu Trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu lệ Thanh: Diện tích đất quy hoạch để giao, cho thuê 45,24 ha. Trong đó: diện tích đã giao cho thuê 38,04 ha; đất đã giới thiệu để lập dự án đầu tư là 3,3 ha; diện tích đất còn lại thu hút đầu tư là 3,9 ha.

- Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Diện tích đất quy hoạch cơ sở sản xuất là 19,29 ha: Đã cho thuê 4,65 ha; đất chưa giao cho thuê là 14,64 ha

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công