XÚC TIẾN ĐẦU TƯ > Quy trình đầu tư
Thực hiện thủ tục đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (Sau đây viết tắt là Ban Quản lý) được tiến hành qua 07 bước như sau:
Bước 1: Đăng ký đầu tư.
1. Đối với dự án phải có chủ trương đầu tư.
Nhà đầu tư xác định nhu cầu đầu tư và nộp hồ sơ dự án đầu tư về Ban Quản lý để thẩm định.
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quản lý Đầu tư
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Bộ phận thẩm định, tham mưu: Tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết:
+ UBND tỉnh Gia Lai: Thời gian giải quyết 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Thủ tướng Chính phủ: Thời gian giải quyết theo quy định tại Luật đầu tư.
+ Quốc hội: Theo quy định tại Luật đầu tư.
Khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quản lý Đầu tư
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Bộ phận thẩm định, tham mưu: Tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin và quy hoạch, xây dựng
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Bộ phận thẩm định, tham mưu: Tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
 1. Thẩm định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên - Môi trường
- Bộ phận hỗ trợ: Tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh Gia Lai
- Thời gian giải quyết: theo quy định của Sở Tài nguyên - Môi trường
2. Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Bộ phận thẩm định, tham mưu: Tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết:
 + Ban Quản lý đối với dự án chỉ lập Kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện
- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc đối với Ban Quản lý và theo quy định tại Sở Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 4: Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Bộ phận hỗ trợ: Tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết: Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai.
- Thời gian giải quyết: Theo quy định của Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai.
Bước 5: Thủ tục cho thuê đất, giao đất.
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Bộ phận thẩm định, tham mưu: Tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Thời gian giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 6: Cấp Giấy phép xây dựng. 
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Bộ phận thẩm định, tham mưu: Tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Thời gian giải quyết: cấp giấy phép xây dựng, cấp điều chỉnh giấy phép không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; gia hạn, cấp lại giấy phép không quá 05 ngày làm việc. 
Bước 7: Quản lý doanh nghiệp.
1. Đăng ký nhân sự chủ chốt (đối  với các Doanh nghiệp FDI).
Để thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về lao động nước ngoài, nếu nhà đầu tư có nhu cầu, Ban Quản lý xác nhận đăng ký nhân sự chủ chốt cho nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư đăng ký nhân sự chủ chốt với Ban Quản lý
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quản lý doanh nghiệp
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Thời gian giải quyết tối đa: 01 ngày làm việc
- Kết quả: xác nhận đã tiếp nhận Đăng ký nhân sự chủ chốt cho Doanh nghiệp.
2. Tuyển dụng lao động.
- Lao động nước ngoài trước khi làm việc cho dự án phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài. (Điều 170, 171 BLLĐ)
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quản lý doanh nghiệp
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Thời gian giải quyết tối đa: 07 ngày làm việc;
- Kết quả: Giấy phép Lao động nước ngoài theo quy định.
3. Khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Khoản 2 Điều 23 Nghị định 45/2013/NĐ-CP. Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ).
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quản lý doanh nghiệp
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Văn thư Ban Quản lý 
4. Thông báo hoạt động.
          Sau khi hoàn thành xây dựng công trình, vận hành thử, nhà đầu tư thông báo đi vào hoạt động chính thức.
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quản lý doanh nghiệp
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
- Thời gian giải quyết tối đa: 2 ngày làm việc
- Kết quả: Văn bản thông báo doanh nghiệp hoạt động chính thức
5. Khai trình sử dụng lao động và thực hiện chế độ báo cáo.
 - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện khai trình việc sử dụng lao động (quy định tại điểm d Điều 6 BLLĐ)
- Trước ngày 05 hàng quý doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng lao động theo quy định (quy định tại điểm d Điều 6 BLLĐ).
- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quản lý doanh nghiệp
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Văn thư Ban Quản lý
- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Ghi chú:
1. Bước 1 và bước 2 có thể làm đồng thời 1 lúc. Bước 3 và bước 4 có thể làm đồng thời 1 lúc.
2. Các địa chỉ giúp tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục:
- Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, 50 Phan Bội Châu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Trang thông tin điện tử: http://www.bqlkkt.gialai.gov.vn
- Tổ trưởng tổ tư vấn hỗ trợ đầu tư: Nguyễn Đăng Khoa - Phó Trưởng ban - ĐT: 0945252999
- Các phòng chức năng của Ban Quản lý:
+ Văn phòng: Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chánh Văn phòng - ĐT: 0914171113
+ Phòng Quản lý Đầu tư: Nguyễn Thị Dạ Thảo - Trưởng phòng - ĐT: 0934889768 
+ Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trưng: Trần Quang Thái - Trưởng phòng - ĐT: 0905705076
+ Phòng Quản lý Doanh nghiệp: Huỳnh Tấn Mạnh - Trưởng phòng - ĐT: 0919130506 
+ Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Huỳnh Ngọc Khánh - Phó trưởng Văn phòng đại diện - ĐT: 0905883779
+ Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai: Trần Xuân Thắng - Phó giám đốc - ĐT: 0944097339
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png