Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)

Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhTải xuống
v/v phòng chống dịch bệnh covid -19 Báo cáo v/v phòng chống dịch bệnh covid -19 09-04-2020 Download
v/v thực hiện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid -19 tại cửa khẩu quốc tế lệ thanh Báo cáo v/v thực hiện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid -19 tại cửa khẩu quốc tế lệ thanh 09-04-2020 Download
05/CT-TTg Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Báo cáo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 09-04-2020 Download
06/CT-TTg Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Báo cáo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 09-04-2020 Download
3027-CV/TU Công văn số 3027-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. Báo cáo Công văn số 3027-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. 09-04-2020 Download
Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 01/2/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Báo cáo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 01/2/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.ô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 09-04-2020 Download
Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid -19 Báo cáo Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid -19 tại Khu Công nghiệp Trà Đa 09-04-2020 Download
272/KH-BQLKKT Kế hoạch 272/KH-BQLKKT ngày 20/3/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) Báo cáo Kế hoạch 272/KH-BQLKKT ngày 20/3/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) 10-04-2020 Download
16/CT-TTg Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 10-04-2020 Download
19/TB-UBND báo số 19/TB-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 (họp ngày 08/4/2020) Báo cáo báo số 19/TB-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 (họp ngày 08/4/2020) 10-04-2020 Download
158/TB-VPCP Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. 17-04-2020 Download
851/UBND-KGVX Công văn số 851/UBND-KGVX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Báo cáo Công văn số 851/UBND-KGVX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 17-04-2020 Download
20/TB-UBND Thông báo số 20/TB-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 (họp ngày 08/4/2020). Báo cáo Thông báo số 20/TB-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 (họp ngày 08/4/2020). 17-04-2020 Download
430/BQLKKT-VP Công văn số 430/BQLKKT-VP ngày 15/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo Công văn số 430/BQLKKT-VP ngày 15/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. 17-04-2020 Download
23/TB-UBND Thông báo số 23/TB-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19, triển khai các Nghị quyết số 37/NQ-CP, Nghị quyết 42/NQ-CP; Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông báo số 153/TB-VPCP, số 154/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Báo cáo Thông báo số 23/TB-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19, triển khai các Nghị quyết số 37/NQ-CP, Nghị quyết 42/NQ-CP; Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông báo số 153/TB-VPCP, số 154/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. 17-04-2020 Download
457/BQLKKT-VP Công văn số 457/BQLKKT-VP ngày 16/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Báo cáo Công văn số 457/BQLKKT-VP ngày 16/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. 17-04-2020 Download
15/CT-TTg Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 Báo cáo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 17-04-2020 Download
353/BQLKKT-VP Công văn số 353/BQLKKT-VP ngày 01/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo Công văn số 353/BQLKKT-VP ngày 01/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19. 17-04-2020 Download
996/UBND-KGVX Công văn số 996/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Báo cáo Công văn số 996/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 12-05-2020 Download
1068/UBND-KGVX Công văn số 1068/UBND-KGVX ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ Báo cáo Công văn số 1068/UBND-KGVX ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ 22-05-2020 Download

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại CV 1489/UBND-KGVX ngày 17/7/2020

Báo cáo Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại CV 1489/UBND-KGVX ngày 17/7/2020 03-08-2020 Download
882/BQLKKT-QLDN

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 83/TB-VP và Công văn số 2495/VP-KGVX ngày 27/7/2020

Báo cáo Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 83/TB-VP và Công văn số 2495/VP-KGVX ngày 27/7/2020 03-08-2020 Download
912/BQLKKT-QLDN

Triển khai thực hiện Công văn số 1557/UBND-KGVX của UBND tỉnh và Công văn số 54/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19

Báo cáo Triển khai thực hiện Công văn số 1557/UBND-KGVX của UBND tỉnh và Công văn số 54/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 03-08-2020 Download
921/BQLKKT-QLDN

Triển khai CV số 55/CV-BCĐ về tăng cường thực hiện các biện pháp, chống dịch Covid-19 đối với tổ bay và chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc

Báo cáo Triển khai CV số 55/CV-BCĐ về tăng cường thực hiện các biện pháp, chống dịch Covid-19 đối với tổ bay và chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc 03-08-2020 Download
926/BQLKKT-QLDN

Triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại Công văn số 2550/VP-KGVX của UBND tỉnh và Công văn số 3245-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày 30/7/2020

Báo cáo Triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại Công văn số 2550/VP-KGVX của UBND tỉnh và Công văn số 3245-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày 30/7/2020 03-08-2020 Download
927/BQLKKT-QLDN

Triển khai đến doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Báo cáo Triển khai đến doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 03-08-2020 Download
899/TB-BQLKKT

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Báo cáo V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 03-08-2020 Download
923/TB-BQLKKT

triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 27/7/2020

Báo cáo triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 27/7/2020 03-08-2020 Download
929/TB-BQLKKT

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 03-08-2020 Download
56-BCĐ/SYT-NVY

v/v tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch covid-19

Báo cáo v/v tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch covid-19 03-08-2020 Download
938/BQLKKT-QLDN

Triển khai các Quyết định của BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử và phổ biến Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Báo cáo Triển khai các Quyết định của BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử và phổ biến Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 05-08-2020 Download
942/TB-BQLKKT

V/v triển khai các Quyết định của Ban CHỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo V/v triển khai các Quyết định của Ban CHỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 06-08-2020 Download

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

XEM KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

Công khai, minh bạch
38.46 (45/117);
Chưa công khai, minh bạch
44.44 (52/117);
Ý kiến khác
16.24 (19/117);
=> Xem kết quả

Đăng nhập

User Name:


Password:


Lịch công tác

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1200

Hôm qua: 2744

Tuần hiện tại: 23652

Tháng hiện tại: 92720

Tổng lượt truy cập: 714643

Đang online: 207

Liên kết website

Quốc Hội

Bộ xấy dựng

Bộ kế hoạch và đầu tư

Bộ Công thương


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Đã tiếp nhận
32 Hồ sơ

Đang xử lý
4 Hồ sơ

Đã xử lý
28 Hồ sơ

Trễ hạn
0 Hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ đã giải quyết
87.5 (%)


Xem chi tiết kết quả xử lý hồ sơ tại đây

Văn Bản Mới

báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Số hiệu văn bản: 528/BQLKKT-BC
Ngày phát hành: 15-05-2019
Nơi ban hành: báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Tải về:

báo cáo chuyển đổi vị trí công tác năm 2019

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 15-10-2019
Nơi ban hành: báo cáo chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
Tải về:

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

Số hiệu văn bản: 01/QĐ-BQLKKT
Ngày phát hành: 11-01-2019
Nơi ban hành: Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Tải về:

kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Số hiệu văn bản: 1394/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 29-01-2019
Nơi ban hành: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ
Tải về:

Báo caó thi hanh pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

Số hiệu văn bản: 785/BC-BQLKKT
Ngày phát hành: 17-09-2019
Nơi ban hành: Báo caó thi hanh pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019
Tải về:

Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019

Số hiệu văn bản: 79/KH-BQLKKT
Ngày phát hành: 04-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 22

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 25-05-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 22
Tải về:

Lịch công tác tuần 21

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 19-05-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

Số hiệu văn bản: 1025/UBND-KGVX
Ngày phát hành: 13-05-2020
Nơi ban hành: 1025/UBND-KGVX
Tải về:

Lịch công tác tuần 16

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 14-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 16
Tải về:

Lịch công tác tuần 15

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 14-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 15
Tải về:

Lịch công tác tuần 14

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 14
Tải về:

Lịch công tác tuần 13

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 13
Tải về:

Lịch công tác tuần 12

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 12
Tải về:

Lịch công tác tuần 11

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 11
Tải về:

Lịch công tác tuần 10

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 06-04-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 10
Tải về:

Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Số hiệu văn bản: 5/CT-UBND
Ngày phát hành: 25-03-2020
Nơi ban hành: Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020
Tải về:

V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản: 352/STTTT-CNTT
Ngày phát hành: 24-03-2020
Nơi ban hành: V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tải về:

V/v tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-03-2020
Nơi ban hành: V/v tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh
Tải về:

Thông báo quy định về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 17-03-2020
Nơi ban hành: Thông báo quy định về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Tải về:

Chỉ thị 03 Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng an ninh và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 16-03-2020
Nơi ban hành: Chỉ thị 03 Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng an ninh và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
Tải về:

Chỉ thị 5/CT-UBND

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 16-03-2020
Nơi ban hành: Chỉ thị 05/CT-UBNDVề việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020
Tải về:

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-03-2020
Nơi ban hành: BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
Tải về:

Cải cách hành chính năm 2020

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-03-2020
Nơi ban hành: Cải cách hành chính năm 2020
Tải về:

Lịch công tác tuần 8

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 9

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 19-02-2020
Nơi ban hành: Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tải về:

Về việc kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 11-02-2020
Nơi ban hành: Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tải về:

Lịch công tác tuần 7

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 11-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 5

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 27-01-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Lịch công tác tuần 6

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 03-02-2020
Nơi ban hành: Lịch công tác tuần 6
Tải về:

88/BQLKKT-QLĐT&DN

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ciuar vi rút Corona
Tải về:

92/KH-BQLKKT

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viên phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona
Tải về:

89/BQLKKT-QLĐT&DN

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành: Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ciuar vi rút Corona
Tải về:

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút Corona

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 02-02-2020
Nơi ban hành:
Tải về:

Luật Bảo Vệ Môi Trường

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Hướng Dẫn Hỗ Trợ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa.

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Quy Định Quản Lý Xây Dựng Trong Các Khu Công Nghiệp

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số hiệu văn bản:
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành:
Tải về:

Luật bảo vệ môi trường

Số hiệu văn bản: 52/2005/QH11
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành: Luật bảo vệ môi trường
Tải về:

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

Số hiệu văn bản: 14/2008/QH12
Ngày phát hành: 01-12-2019
Nơi ban hành: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008
Tải về:

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số hiệu văn bản: 100/2009/QĐ-TTg
Ngày phát hành: 01-01-1970
Nơi ban hành: VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Tải về:

Quy định quản lý xây dựng trong các khu công nghiệp

Số hiệu văn bản: 19 /2009/TT - BXD
Ngày phát hành: 01-12-2019
Nơi ban hành: Quy định quản lý xây dựng trong các khu công nghiệp
Tải về: