About us

> Email box

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại Hòm thư
I Lãnh đạo Ban
1 Phạm Văn Binh Trưởng ban 0269.3777768    binhpv.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Khoa Phó Trưởng ban 0269.3500856   khoand.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Trần Quang Thái Phó Trưởng ban 0269.3875580 thaitq.bqlkkt@gialai.gov.vn
II Văn Phòng
1 Trần Thị Thúy Hằng Phó Chánh Văn phòng 0269.3876838    hangttt.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Lê Tiến Hải Chuyên viên hailt.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Đình Vương Chuyên viên 0269.3876837  vuongnd.bqlkkt@gialai.gov.vn
5 Võ Thị Vy Chuyên viên vyvt.bqlkkt@gialai.gov.vn   
6 Lê Thị Thanh Dung Chuyên viên 0269.3821350   bqlkkt@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nhân viên  
8 Nguyễn Lương Bằng Nhân viên  
9 Nguyễn Phan Vũ Nhân viên  
10 Nguyễn Hữu Tường Nhân viên  
III Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp
1 Nguyễn Thị Dạ Thảo Trưởng phòng 0269.3876839    thaontd.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Hùng Phó Trưởng phòng hungnx.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Đoàn Thị Tuyết Mai Chuyên viên  maidtt.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thụy Nhật Hà Chuyên viên  
5 Nguyễn Lê Hải Đăng Cán sự dangnlh.bqlkkt@gialai.gov.vn
IV Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
1 Phạm Trung Nhân Trưởng phòng 0269.3830653  
2 Phạm Nhật Nam Phó trưởng phòng nampn.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Phan Trọng Nghiệp Chuyên viên  nghieppt.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thùy Trang Chuyên viên    trangntt.bqlkkt@gialai.gov.vn
5 Huỳnh Văn Dọng Chuyên viên  donghv.bqlkkt@gialai.gov.vn
6 Trần Thị Bích Ngọc Chuyên viên ngocttb.bqlkkt@gialai.gov.vn
V Đại diện BQL tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
1 Huỳnh Ngọc Khánh Phó Trưởng đại diện 0269.6282617  khanhhn.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Văn Linh Chuyên viên  
3 Trương Thị Tuyến Nhân viên  
4 Nguyễn Quốc Tịch Nhân viên  
5 Phạm Đắc Biên Nhân viên  
6 Nguyễn Nguyên Bảo Nhân viên  
7 Nguyễn Văn Lý Nhân viên  
VI Công ty PTHT KKT
1 Trần Xuân Thắng Giám đốc    
2 Nguyễn Tự Quyết Phó Giám đốc    

 

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại Hòm thư
I Lãnh đạo Ban
1 Phạm Văn Binh Trưởng ban 0269.3777768    binhpv.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Khoa Phó Trưởng ban 0269.3500856   khoand.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Trần Quang Thái Phó Trưởng ban 0269.3875580 thaitq.bqlkkt@gialai.gov.vn
II Văn Phòng
1 Trần Thị Thúy Hằng Phó Chánh Văn phòng 0269.3876838    hangttt.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Lê Tiến Hải Chuyên viên hailt.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Đình Vương Chuyên viên 0269.3876837  vuongnd.bqlkkt@gialai.gov.vn
5 Võ Thị Vy Chuyên viên vyvt.bqlkkt@gialai.gov.vn   
6 Lê Thị Thanh Dung Chuyên viên 0269.3821350   bqlkkt@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nhân viên  
8 Nguyễn Lương Bằng Nhân viên  
9 Nguyễn Phan Vũ Nhân viên  
10 Nguyễn Hữu Tường Nhân viên  
III Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp
1 Nguyễn Thị Dạ Thảo Trưởng phòng 0269.3876839    thaontd.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Hùng Phó Trưởng phòng hungnx.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Đoàn Thị Tuyết Mai Chuyên viên  maidtt.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thụy Nhật Hà Chuyên viên  
5 Nguyễn Lê Hải Đăng Cán sự dangnlh.bqlkkt@gialai.gov.vn
IV Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường
1 Phạm Trung Nhân Trưởng phòng 0269.3830653  
2 Phạm Nhật Nam Phó trưởng phòng nampn.bqlkkt@gialai.gov.vn
3 Phan Trọng Nghiệp Chuyên viên  nghieppt.bqlkkt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thùy Trang Chuyên viên    trangntt.bqlkkt@gialai.gov.vn
5 Huỳnh Văn Dọng Chuyên viên  donghv.bqlkkt@gialai.gov.vn
6 Trần Thị Bích Ngọc Chuyên viên ngocttb.bqlkkt@gialai.gov.vn
V Đại diện BQL tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
1 Huỳnh Ngọc Khánh Phó Trưởng đại diện 0269.6282617  khanhhn.bqlkkt@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Văn Linh Chuyên viên  
3 Trương Thị Tuyến Nhân viên  
4 Nguyễn Quốc Tịch Nhân viên  
5 Phạm Đắc Biên Nhân viên  
6 Nguyễn Nguyên Bảo Nhân viên  
7 Nguyễn Văn Lý Nhân viên  
VI Công ty PTHT KKT
1 Trần Xuân Thắng Giám đốc    
2 Nguyễn Tự Quyết Phó Giám đốc    

Poll

How do you evaluate the policy of attracting investment?

XEM KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Bạn đánh giá như thế nào về chính sách thu hút đầu tư?

Công khai, minh bạch
38.14 (45/118);
Chưa công khai, minh bạch
44.92 (53/118);
Ý kiến khác
16.1 (19/118);
=> See results

Login

User Name:


Password:


Working schedule

Statistical access

Today: 1033

Yesterday: 2832

Current Week: 19339

Current Month: 109520

Total: 869414

Online: 114

Link website

Congress

Ministry of Construction

Ministry of Planning and Investmen

Ministry of Industry and Trade


SITUATION OF HANDLING OF DOSSIERS

Has received
47 File

Processing
0 File

Processed
47 File

Late
0 File

Proportion of records resolved
100 (%)


See details of the records processing results here

New document