Mua sắm đầu tư phòng họp trực tuyến

Ngày đăng: 26/08/2022, 09:01

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20220795796 - 00
Số hiệu KHLCNT 20220355651
Tên KHLCNT Mua sắm đầu tư phòng họp trực tuyến
Lĩnh vực Hàng hóa
Bên mời thầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Tên gói thầu Cung cấp thiết bị, hạ tầng kỹ thuật thiết bị
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Trang bị đầu tư phòng họp trực tuyến
Chi tiết nguồn vốn Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 28/07/2022 17:56 Đến ngày 04/08/2022 18:00
Phát hành E-HSMT Miễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Gia Lai

MỞ THẦU

Thời điểm đóng/mở thầu 04/08/2022 18:00
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu 243.961.000 VND (Hai trăm bốn mươi ba triệu chín trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU


Số tiền bảo đảm dự thầu 3.659.000 VND (Ba triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!
Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Làm rõ E-HSMT
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công