Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Trang bị đầu tư phòng họp trực tuyến”

Ngày đăng: 19/08/2022, 14:56

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Trang bị đầu tư phòng họp trực tuyến”

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công