LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 07/8/2022)

Ngày đăng: 01/08/2022, 20:20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31
(Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
01/08
S
Làm việc
C
Làm việcThứ ba
02/08
S 08g00 Họp cơ quan đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8.2022 Đ/c Trưởng ban -LĐ ban
- Các phòng cm
-Lđ CTy PTHT
Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế Văn phòng chuẩn bị nội dung.
C
Họp các tổ đảng Tổ trưởng Đảng viên
Các tổ đảng
Thứ tư
03/08
S 08h30 Làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh về công tác PCCC Đ/c Thái-PTB - Phòng QHHTTNMT
- Văn phòng: đ/c Vương, đ/c Trung
Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế Văn phòng chuẩn bị nội dung.
C 14h00 Họp các sở ngành về việc xử lý tiền Bồi thường GPMB tại Khu công nghiệp Trà Đa và xử lý tiền ký quỹ đầu tư Đ/c Trưởng ban - Lãnh đạo ban;
- Các Sở: Tài Chính, Tài Nguyên và Môi trường, Tư Pháp, KH&ĐT.
- Cục Thuế tỉnh.
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Pleiku.
Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế Phòng QHHTTNMT chuẩn bị nội dung, báo cáo, dự thảo Giấy mời, Biên bản làm việc.
Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung xử lý tiền ký quỹ đầu tư
Thứ năm
04/08
S 07g30 Đi cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh Đ/c Thưởng PTB Đoàn công tác BQLKKT tỉnh An Giang Khu kinh tế cửa khẩu Văn phòng, Phòng QHHTTNMT, Công ty PTHTKKT
C 15g00 Làm việc Đoàn Công tác BQLKKT tỉnh An Giang Đ/c Trưởng ban Lãnh đạo ban
Lãnh đạo các phòng, đơn vị
Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế Văn phòng
Thứ sáu
05/08
S

C 14g00 Họp Chi Bộ Đ/c Bí thư Đảng viên Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế Chị ủy chi bộ
Thứ bảy
06/08
S
Văn phòng, Văn thư trực xử lý CV
C
Văn phòng, Văn thư trực xử lý CV
Chủ nhật
07/08
S
Văn phòng, Văn thư trực xử lý CV
C
Văn phòng, Văn thư trực xử lý CV

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công