UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát việc thực hiện chi các chính sách phòng-chống dịch

Ngày đăng: 11/12/2021, 09:19

(GLO)- Ngày 11-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2042/UBND-KGVX về rà soát việc thực hiện chi các chính sách trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, bổ sung danh sách và tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu chống dịch theo quy định của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Tài chính; quá trình triển khai nếu có vướng mắc phát sinh, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Bộ Y tế để xem xét, hướng dẫn.
 
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách an sinh xã hội đang triển khai để kịp thời cập nhật, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và đề xuất bổ sung các biện pháp mới cần thiết. Thực hiện rà soát kỹ, không bỏ sót đối tượng, rà soát lại các gói chi hỗ trợ nhằm tránh chi sai, thiếu công bằng ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng được thụ hưởng; việc chi trả phải được thực hiện minh bạch, công tâm.
 
Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phòng-chống dịch Covid-19, chi trả cho chế độ chính sách trong công tác phòng-chống dịch của các địa phương; thẩm định, đề xuất, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí để hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác chi trả các chính sách an sinh xã hội, nhất là cho các lực lượng tuyến đầu trong thực thi nhiệm vụ chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm trao tặng túi an sinh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hà Bầu. Ảnh: Lê Đại
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm trao tặng túi an sinh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa). Ảnh: Lê Đại

 
Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chế độ đặc thù trong phòng-chống dịch Covid-19 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ được giao. Khẩn trương kiểm tra, triển khai ngay việc chi đúng/đủ/kịp thời chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu trong thực thi nhiệm vụ; rà soát, bổ sung thành phần các đối tượng được hưởng chế độ theo hướng dẫn của Trung ương; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trước ngày 15-12-2021.
 
Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo những chỉ đạo mới nhất của Chính phủ và của tỉnh; khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội; đảm bảo an sinh xã hội của người dân; triển khai nhanh chi trả gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ưu tiên chi trả cho nhóm các đối tượng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm thăm hỏi, huy động các nguồn hỗ trợ để động viên kịp thời các lực lượng tham gia phòng-chống dịch, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các ngày lễ.
 
https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công