GIỚI THIỆU > Các phòng ban trực thuộcVăn phòng

1.1. Chức năng:
Tham mưu và giúp Trưởng ban quản lý, điều hành các hoạt động của Ban Quản lý đảm bảo đồng bộ, liên tục và hiệu quả; Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác nội vụ, gồm: Công tác tổ chức, cán bộ; Cải cách hành chính; Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Tổng hợp, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, văn thư lưu trữ; hành chính quản trị; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Công tác kế hoạch, tài chính - ngân sách của Ban Quản lý.
1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thi đua - khen thưởng, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;
- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; xây dựng quy chế làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ và quyền hành được giao theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, “Một cửa điện tử”;
- Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trực tiếp quản lý bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, “Một cửa điện tử”;
- Xây dựng dự thảo các văn bản, đề án, quy chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Điểm 1, 2 Điều 2 của Thông tư số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015;
- Xây dựng các văn bản (quyết định, quy định, chương trình công tác...) giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành công việc chung của Ban Quản lý đạt hiệu quả cao; tổng hợp xây dựng và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức ghi biên bản và thông báo nội dung kết luận các hội nghị, cuộc họp của cơ quan và theo dõi việc thực hiện nội dung kết luận các cuộc họp, hội nghị;
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành liên quan;
- Quản lý và vận hành mạng nội bộ; tổ chức quản lý và vận hành trang thông tin điện tử, làm đầu mối kiểm soát tin bài, nội dung hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử cơ quan;
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý công văn đi - đến, công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, tài liệu, hồ sơ, con dấu của cơ quan, Chi ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội thảo, công tác lễ tân, tiếp khách, đối ngoại của cơ quan; quản lý trụ sở cơ quan; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan; bảo đảm công tác vệ sinh cơ quan, bảo vệ trật tự an toàn nơi công sở;
- Lập dự toán kinh phí hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan; Tổ chức hạch toán kế toán, quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác nội chính; Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ban Quản lý;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

Phòng Quản lý đầu tư

1. Chức năng:
Tham mưu và giúp Trưởng ban: Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư (thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương, địa điểm đầu tư, kiểm tra năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư, theo dõi công tác ký quỹ cam kết đầu tư; đầu mối tập hợp và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về thủ tục của doanh nghiệp từ khi hình thành dự án đến khi xây dựng đi vào hoạt động; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư; theo dõi tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư của các doanh nghiệp) và công tác xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Tổng hợp, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu những vấn đề vượt thẩm quyền.
- Tổ chức, triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức;
- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ và đột xuất hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;
- Chủ trì phối hợp với phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý doanh nghiệp thẩm định hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư trước khi lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan; theo dõi việc triển khai dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư để tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét; Đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;
- Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; Tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

Quy hoạch hạ tầng tài nguyên môi trường

1. Chức năng:
Tham mưu và giúp Trưởng an: Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; Thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng theo quy hoạch; Thẩm định phê duyệt thiết kế - dự toán công trình; Quản lý chất lượng xây dựng công trình; Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình theo ủy quyền; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, chống lấn chiếm, xây cất trái phép trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất; Tham gia xây dựng giá nhà nước giao đất, cho thuê đất; Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản cho tổ chức có liên quan; thẩm định việc khai thác tài nguyên; Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;
- Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp, khu kinh tế;
- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;
- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai quy định tại Điều 151 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền, theo hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền;
- Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện);
- Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;
- Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, xây dựng, đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; Tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

Phòng Quản lý doanh nghiệp

1. Chức năng:
Tham mưu và giúp Trưởng ban: Theo dõi, hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Tình hình hoạt động thương mại tại khu công nghiệp, khu kinh tế; Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp; Quản lý lĩnh vực lao động, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; Phối hợp quản lý công tác an toàn phòng chống cháy nổ, quản lý công tác an ninh trật tự; Phối hợp theo dõi hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo ủy quyền;
- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Tổ chức thực hiện đăng ký Nội quy lao động, tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; Nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;
- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Xây dựng hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế;
- Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công thương;
- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Công thương;
- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Công thương;
- Cấp giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công thương và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý; tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.

Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

1. Chức năng:
Là cơ quan thường trực, đại diện của Ban Quản lý trực tiếp làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; Tham mưu và giúp Trưởng ban đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với hoạt động của Đội quản lý khai thác hạ tầng thuộc Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại - xuất nhập khẩu; Tham mưu phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế lệ Thanh và các hoạt động liên quan tại cửa khẩu.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tham mưu và giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Làm việc với các ngành chức năng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm phối hợp giải quyết tốt công việc, nhiệm vụ được phân công;
- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý xử lý theo quy trình;
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý hướng dẫn và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực: Ngành nghề hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư; Quản lý hoạt động xây dựng theo giấy phép xây dựng; Bảo vệ môi trường; Quản lý lao động, quản lý dự án và các hoạt động liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; An toàn vệ sinh lao động; Hướng dẫn các thủ tục hành chính;
- Trực tiếp tiếp nhận các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng lao động, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Doanh nghiệp chuyển về Phòng Quản lý doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo trình các cấp có thẩm quyền;
- Tham mưu phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các hoạt động liên quan tại cửa khẩu.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công hoặc ủy quyền.
Thông tin liên hệ
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu - TP. Pleiku - tỉnh Gia Lai
1478003403_Telephone.png Điện thoại: (0269)3876838
1478003292_fax.png  Fax: (0269) 3821350
1478004004_Mail.png  Email: bqlkkt@gialai.gov.vn
 
Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng ban
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 24/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2016  Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png